Certified Art Giclee
 
De kunst van kwaliteit
 
       

Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1) Stichting GPE: Stichting Giclée Printers Europe
1.2) De onderneming: de onderneming die in aanmerking wil komen voor het lidmaatschap Stichting GPE.
1.3) Het lid: de aangesloten onderneming, die in overeenstemming met de voorschriften van deze Algemene 
Voorwaarden is toegetreden als lid van Stichting GPE.
1.4) Certified Art Giclée™: is het kwaliteitskeurmerk van Stichting GPE dat staat voor het waarborgen van
kwaliteit en duurzaamheid van de Giclée kunstdruk.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de selectie eisen voor toekomstige leden en het 
lidmaatschap van Stichting GPE.

ARTIKEL 3. DOELSTELLING
3.1) Stichting GPE heeft als doel om binnen Europa de Certified Art Giclée™ kunstdruk te bevorderen en de
kwaliteit daarvan in de markt te bewaken en te waarborgen. Tevens heeft Stichting GPE als doel de
Certified Art Giclée™ meer bekendheid te geven, deze te promoten en de kunstwereld alsmede potentiële 
kopers en de leden van Stichting GPE te informeren.

ARTIKEL 4. AANMELDING & TOELATING
4.1) Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap moeten ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel (KvK). Uittreksel KvK dient bij aanmelding overlegd te worden.
4.2) Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap dienen tenminste een jaar
aantoonbaar actief operationeel zijn in het vervaardigen van Giclée’s. Tevens dient men referenties
te laten zien.
4.3) Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap moeten affiniteit hebben met
kunst en dit uitstralen in hun bedrijfspresentatie’s en website.
4.4) Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap dienen te voldoen aan de selectie
eisen die door Stichting GPE aan de ondernemingen schriftelijk bekend zijn gemaakt.
4.5) De aanvraag voor het lidmaatschap wordt beoordeeld door een commissie die bekijkt of de aangemelde
ondernemingen aan de toelating en kwaliteitseisen voldoen. De commissie bestaat uit 2 masterprinters, 
1 kunstenaar en 1 galerie.
4.6) Na een positieve beoordeling door de commissie, betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie
wordt het lidmaatschap officieel en als zodanig in de ledenadministratie opgenomen.
4.7) Na toelating wordt het lidmaatschap geacht te zijn aangegaan tot wederopzegging, steeds voor een
periode van 3 jaar, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de datum van toelating.

ARTIKEL 5. DUUR LIDMAATSCHAP
5.1) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar ingaande de datum van het schriftelijke bewijs
van toelating door Stichting GPE. Bovengenoemde periode zal telkens stilzwijgend worden verlengd met 
een periode van 3 jaar tot het moment van opzegging.

ARTIKEL 6. BETALING EN CONTRIBUTIE
6.1) Het verschuldigde inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan op de wijze zoals in de factuur is vermeld.

6.2) NIET-TIJDIGE BETALING
Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan Stichting GPE rente in rekening brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente. Stichting GPE heeft het recht om een vordering op een lid uit handen te
geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incassokosten zijn
voor rekening van het lid.
6.3) Als het lid één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze 
Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Stichting GPE gerechtigd om de nakoming 
van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat
rechtvaardigt. Als het lid bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de
overeenkomst, na te komen, is Stichting GPE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Wanneer
het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar (dat niet automatisch samenvalt met het 
kalenderjaar) eindigt, blijft niettemin de contributie voor dat jaar verschuldigd.

ARTIKEL 7. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van Stichting GPE eindigt door:
- opzegging door het lid,
- opzegging door Stichting GPE,
- royement door Stichting GPE.

7.1) OPZEGGING DOOR HET LID
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts per aangetekend schrijven geschieden. 
De  opzegging dient minimaal 3 maanden voor de einddatum van de lidmaatschapsperiode door 
Stichting  GPE te zijn ontvangen. Opzeggingen die te laat zijn ontvangen, worden pas van kracht op de
vervaldatum van de daaropvolgende lidmaatschapsperiode.
Stichting GPE bevestigt de opzegging binnen 14 dagen na ontvangst.

7.2) OPZEGGING DOOR STICHTING GPE
Bij beëindiging van de activiteiten van Stichting GPE, zal Stichting GPE zijn leden tijdig informeren 
middels een aangetekend schrijven.

7.3) ROYEMENT DOOR STICHTING GPE
Royement van een lid door Stichting GPE kan plaatsvinden op grond van handelingen die in strijd zijn met
onder andere de Europese wet- en regelgeving, door Stichting GPE opgestelde kwaliteitseisen, het niet
voldoen aan de financiële verplichtingen jegens Stichting GPE, surseance van betaling en faillissement.
Stichting GPE verplicht zich de beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in dit artikel schriftelijk, 
met redenen omkleed, per aangetekend schrijven aan het lid te bevestigen.

ARTIKEL 8. AUTEURSRECHT/ INTERLECTUEEL EIGENDOM
8.1) AUTEURSRECHT 
De naam “Certified Art Giclée™” en de logo’s Certified Art Giclée™ en Giclée Printers Europe zijn 
gedeponeerde handelsmerken. Ieder gebruik van deze benamingen of logo’s vereist voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Stichting GPE.
8.2) Alle teksten, afbeeldingen en logo’s in uitingen van Stichting GPE waaronder de websites
www.certifiedartgiclee.com, www.certifiedartgiclee.nl, www.gicleeprinterseurope.com en 
www.gicleeprinterseurope.nl vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, 
vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze websites, in welke
vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is
verleend door Stichting GPE. Voor het verstrekken van de logo’s Certified Art Giclée™ en Giclée Printers
Europe aan derden is schriftelijk toestemming vereist van Stichting GPE.
8.3) Bij vaststelling van inbreuk op de bovenstaande bepalingen zal Stichting GPE een terstond opeisbare
eenmalige boete van 10.000 euro en een boete van 2000,- euro voor elke dag dat de overtreding
voortduurt opleggen.

8.4) INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendom op aan het lid ter beschikking gestelde informatie verband
houdende met Stichting GPE en Certified Art Giclée™ berusten bij Stichting GPE. Onder intellectuele
eigendom wordt verstaan tekst (kopij), auteurs, merk, afbeeldingen en/of andere intellectuele
eigendomsrechten, zulks op straffe van een terstond opeisbare eenmalige boete van 10.000 euro en 
een boete van 2000,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 9. GEBRUIKSRECHT
9.1) Het lid is bevoegd gedurende zijn lidmaatschap de naam van het kwaliteitskeurmerk Certified Art Giclée™ 
en de logo’s Certified Art Giclée™ en Giclée Printers Europe te gebruiken in zijn uitingen.
9.2) Het verstrekken aan derden van de naam Certified Art Giclée™, alsmede de logo’s Certified Art Giclée™ en
Giclée Printers Europe is zonder schriftelijke toestemming van Stichting GPE niet toegestaan.
9.3) Na beëindigen lidmaatschap vervalt hiermee ook het gebruiksrecht van de naam Certified Art Giclée™,
alsmede de logo’s Certified Art Giclée™ en Giclée Printers Europe. Bij vaststelling van inbreuk op de 
bovenstaande bepalingen zal Stichting GPE een terstond opeisbare eenmalige boete van 10.000 euro en
een boete van 2000,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt opleggen.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING
10.1) Het lid is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die het lid in het kader van zijn
lidmaatschap van Stichting GPE heeft verkregen en kan dit niet zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Stichting GPE aan derden bekend maken of voor andere doeleinden te gebruiken dan
waarvoor de informatie is bestemd, tenzij het gegevens van zogenaamde algemene bekendheid betreft.

ARTIKEL 11. KLACHTEN
11.1) KLACHTEN
Mochten de diensten van Stichting GPE niet beantwoorden aan de verwachtingen die het lid daarvan mocht hebben dan wel indien naar mening van het lid de Stichting GPE anderszins is tekort geschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoelt in deze Algemene Voorwaarden, dan kan het lid hierover binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij de Stichting GPE.
De Stichting GPE verplicht zich binnen vier weken schriftelijk aan het lid mede te delen in hoeverre zijn/haar klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van het lid zal worden tegemoet gekomen.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN
12.2) TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

12.3). WIJZIGINGEN EN AFWIJKINGEN
Stichting GPE heeft het recht, zonder opgave vooraf, wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen schriftelijk door Stichting GPE aan de leden worden bevestigd.

12.4) DEPOT
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad
onder nummer 3909139.


   
 
 
 

Home
GPE Association
Members
Certified Art Giclée
Copyright
General Conditions
Contact